NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS : Portrait of Willem Jan Neutelings

Willem Jan Neutelings is one of three partners at Neutelings Riedijk Architects in Rotterdam. He speaks about his carrier and the importance of the recladding of a building and the role of the models in his work.

Willem Jan Neutelings
Neutelings Riedijk Architects

P.O. Box 527
3000 AM Rotterdam – The Netherlands
Tel +31 (0)10 404 66 77
info@neutelings-riedijk.com

Website

Technical sheet of this architecture video clip
Journalist : Emma C. Dessouroux
Cameraman : Julien Stroïnovsky / Novsky Films

Editing : Emma C. Dessouroux / Cristina Dias
Direction : Emma C. Dessouroux
Production : Les Délires Productions

Translation : MDR Translations
Subtitles : Les Délires Productions

Original transcription

Ik ben Willem Jan Neutelings, architect, en één van de drie partners van Neutelings Riedijk Architects in Rotterdam. Ik heb gestudeerd in de universiteit Delft in de jaren ’70, ik heb enkele jaren gewerkt bij O.M.A., het bureau van Rem Koolhaas in Rotterdam als jonge architect. Ik heb daarna mijn eigen bureau gestart in het midden van de jaren ’80. De belangrijkste reden om architect te worden is dat het een heel breed vak is, het is geen gespecialiseerd vak maar je weet van alles een beetje, je bent in staat heel veel dingen bij elkaar te brengen om tot één resultaat te komen, waarbij je een contributie kan maken aan de maatschappij, waarbij je iets kan doen om het leven in het algemeen te verbeteren. En dat is toch de reden waarom ik graag architect ben.
Het bekleden van het gebouw is voor ons een zeer belangrijk element, en ook dat doen we door het middel van maquettes. We hebben veel maquettematerialen, een heel instrumentarium om dat te doen. Die maquettes worden steeds groter, zodat we uiteindelijk ook zelfs maquettes maken van details, van ‘hoe komt een stuk hout op een stuk steen’, ‘hoe ziet het er precies uit’, tot en met echte mock-ups die we maken we op de werf, op de bouw, met de aannemer, om zeer goed te kunnen zien wat we aan het doen zijn.
Die tekening moet een idee representeren, en niet een eindbeeld wat wordt opgedrongen door alle andere eindbeelden in de wereld en iedereen wil hetzelfde eindbeeld. We vinden dat zeer moeilijk, we willen eigenlijk ook helemaal ook geen renders maken, wij doen het ook niets als bureau. We doen het soms omdat klanten het absoluut vragen maar het probleem daarvan is dat de architectuur zeer gemediatiseerd is, waarin het een battle van images is geworden. Dat zie je ook in wedstrijden: wie heeft het mooiste plaatje? Het gaat niet meer over ‘hoe zit het gebouw in mekaar’ ‘is het gebouw intelligent’, ‘wat is de logica van het gebouw’, maar het gaat over ‘wie is in staat het beste plaatje te maken’.
Eigenlijk al vanaf het begin is het zo dat wij niet een huisstijl hebben. Er zijn architecten die altijd alles in één witte plaat hebben, en that’s it. Voor elk gebouw zoeken wij eigenlijk andere materialen, andere patronen, waarvan wij vinden dat die passen bij de locatie, of bij de functie of bij de context van het gebouw of het idee van wat we willen uitdrukken met het gebouw.
Het betekent heel veel onderzoek, naar materialen, waarbij we echt geen a priori hebben, noch in materiaal noch in kleur. We zoeken naar hetgeen we het beste vinden voor het project. Dat betekent dat we ook heel veel research doen, ook met leveranciers, waarin we materialen onderzoeken, nieuwe materialen verzinnen, soms zelf machines bouwen om die materialen te kunnen verzinnen.
We proberen altijd wanden te maken die hobbelig zijn, die grof zijn, die patroon hebben. Als je binnenkomt, wil je ze strelen, wil je voelen ‘wat is dat?.
Je ziet dat het heel ontroerend is bij gebouwen. Ik was gisteren nog een nieuw gebouw te openen. Mensen waren aan de muur aan het voelen omdat ze willen begrijpen wat die muur is en daarmee kunnen ze spreken, kunnen ze een relatie hebben met die muur. Hetzelfde geldt met glas. We hebben bijvoorbeeld bij het Museum Antwerpen golfglas gemaakt omdat glas niet perfect transparant is. Soms kijk je en dan zie je iets diffuus, soms maakt het een heel elegante golf, als een gordijn. Maar het glas spreekt. Het is niet glas wat zegt ‘ik ben er niet’, het is glas dat zegt ‘ik ben er, ik heb een karakter’. We willen een gebouw maken met karakter, zowel op het niveau van de volumetrie als op het niveau van de materialiteit. En dat gaat nog verder. We werken veel met kunstenaars, we vragen kunstenaars heel vroeg in het proces om bepaalde onderdelen van het gebouw, stukken van de gevel, van de trappen, van plafonds te maken.
Een ander aspect in onze architectuur dat zeer belangrijk is, is de relatie met het publieke domein. We proberen in al onze gebouwen een relatie aan te gaan tussen het gebouw en de stad, waarbij het gebouw zich opent naar de stad, maar waarbij het gebouw ook grote publieke ruimtes insluit.
We proberen altijd heel grote stukken van het gebouw betreedbaar te houden, zonder een badge, zonder een sleutel of zonder dat je wordt weggestuurd. Soms zelfs helemaal tot op het dak. In publieke gebouwen kan dat wat makkelijker, maar ook in kantoorgebouwen proberen we dat. En ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat die vervlechting van het gebouw met de stad, met de publieke ruimte, dat is eigenlijk wat levenskwaliteit biedt, en dat is wat we absoluut nodig hebben. En het idee van glazen gekke vormen die gewoon maar op de stoep staan. Daar moeten we echt van af.

French subtitles

Je m’appelle Willem Jan Neutelings, je suis architecte et un des trois partenaires de Neutelings Riedijk Architects à Rotterdam. J’ai étudié à l’université de Delft dans les années ’70. Jeune architecte, j’ai travaillé pendant quelques années chez O.M.A., le bureau de Rem Koolhaas à Rotterdam. J’ai ensuite décidé d’ouvrir mon propre bureau d’architecture au milieu des années ’80. Ce qui m’a principalement motivé à devenir architecte, c’est que c’est une profession très vaste, ce n’est pas une spécialité : vous savez un peu de tout, vous pouvez ainsi rassembler beaucoup d’éléments différents pour arriver à un résultat final et apporter une contribution à la société. Vous pouvez faire quelque chose pour améliorer la vie en général. C’est exactement la raison pour laquelle je suis architecte.
Le revêtement du bâtiment est un élément très important pour nous, et nous faisons aussi des maquettes dans ce but. Nous avons énormément de matériels et instruments pour cela. Comme ces maquettes deviennent de plus en plus grandes, nous en faisons même pour des détails, par exemple pour voir ce que donne un morceau de bois sur une pierre, voir de quoi cela va réellement avoir l’air. Nous faisons même des maquettes sur le chantier, avec l’entrepreneur, pour bien voir ce que nous sommes en train de faire.
Le dessin doit représenter une idée, pas une image finale imposée par toutes les images finales dans le monde, et où chacun veut avoir la même image finale. Nous trouvons que c’est très difficile. En tant que bureau, nous ne voulons par principe pas travailler avec des images de synthèse. Nous le faisons parfois parce que des clients insistent absolument, mais le problème est que l’architecture est très médiatisée, et c’est devenu une bataille d’images. Cela se voit aussi dans les concours : qui a la plus belle image ? La question n’est plus ‘comment le bâtiment est-il structuré’ ‘le bâtiment est-il intelligent’, ‘quelle est la logique du bâtiment’, mais ‘qui est capable de produire la plus belle image’.
Nous n’avons pas et n’avons jamais eu de style maison. Certains architectes rassemblent tout dans une belle image immaculée. Point. Nous, nous recherchons en fait pour chaque bâtiment d’autres matériaux, d’autres schémas, dont nous estimons qu’ils conviennent dans l’emplacement, dans la fonction ou le contexte du bâtiment, ou dans l’idée que nous voulons exprimer avec le bâtiment.
Cela signifie énormément d’études de matériels, sans a priori pour les matériaux ou les couleurs. Nous recherchons ce que nous estimons être le mieux pour ce projet. Nous faisons donc aussi énormément de recherche, également avec des fournisseurs. Nous étudions des matériaux, nous en imaginons de nouveaux … Parfois nous construisons même des machines pour pouvoir imaginer ces matériaux.
Nous essayons toujours de faire des parois qui ne sont pas lisses, qui ont une structure. Quand on entre dans la pièce, on a envie de les caresser, on se demande ‘qu’est-ce que c’est ?’.
C’est quelque chose de très émouvant. Par exemple hier, j’étais à l’inauguration d’un nouveau bâtiment. Des gens étaient en train de palper le mur, parce qu’ils voulaient comprendre ce que c’était. Cela leur permet de parler, d’avoir une relation avec ce mur. C’est la même chose pour le verre. Pour le MAS à Anvers, nous avons par exemple créé un verre ondulé, parce que le verre n’est pas parfaitement transparent. Parfois on y voit quelque chose de diffus, parfois il forme une vague élégante, comme un rideau. Mais le verre parle. Ce n’est pas du verre qui dit ‘je ne suis pas là’, mais du verre qui dit ‘je suis là, et j’ai du caractère’. Nous voulons faire des bâtiments avec du caractère, tant au niveau de la volumétrie qu’au niveau de la matérialité. Et cela va plus loin. Nous travaillons beaucoup avec des artistes. Très tôt dans le projet, nous leur demandons de faire certaines parties du bâtiment, des parties de la façade, des escaliers, des plafonds.
La relation avec le domaine public est un autre aspect de notre architecture qui est très important. Dans tous nos projets, nous nous efforçons d’établir une relation entre le bâtiment et la ville : le bâtiment s’ouvre vers la ville, et le bâtiment inclut également de grands espaces publics.
Nous essayons toujours de garder de très grandes parties du bâtiment accessibles sans badge, sans clé, ou sans risque de se faire éconduire. Parfois même jusque sur le toit. C’est un peu plus facile avec un bâtiment public, mais nous nous efforçons de le faire aussi dans les édifices de bureaux. Et je pense que cette interconnexion du bâtiment et de la ville, de l’espace public, est très importante. C’est ce qui apporte de la qualité de vie, et c’est ce dont nous avons absolument besoin. Il faut vraiment qu’on en finisse avec ces blocs vitrés aux formes bizarres qu’on plante sur nos trottoirs.

English subtitles

My name is Willem Jan Neutelings, I’m an architect and one of three partners at Neutelings Riedijk Architects in Rotterdam. I studied at the University of Delft in the seventies. As a young architect I worked for several years at O.M.A., Rem Koolhaas’s firm in Rotterdam. Then in the mid-eighties I decided to set up my own architecture firm. What mainly motivated me to become an architect was that it is a very broad and not very specialised profession – you know a bit about everything, so you can put together many different elements to end up with a final result that is your contribution to society. You can do something to improve life generally. That is exactly the reason why I’m an architect.
The recladding of the building is a very important element for us, and to do it we also use scale models. We have loads of materials and instruments for that. As these models get bigger and bigger, we do them in even more detail, for instance to see what a bit of wood on a stone looks like, to see what it’s actually going to look like. We even use models on site, with the contractor, so that there’s a clear idea of what we’re doing.
Design should represent an idea, not a final image that’s dictated by all of the other final images in the world. We find this very difficult. As a firm, we don’t as a matter of principle want to work with computer-generated images. We do it sometimes because the clients absolutely insist on it, but the problem is that architecture gets a lot of media attention, and it’s all become a battle of images. You see this in the competitions, too – “what is the most beautiful image?” The question is no longer “how is the building structured?”, or “what’s the logic of this building?”, but “who is capable of producing the most beautiful image?”.
We don’t have and never have had a house style. Some architects bring everything together into an immaculately beautiful image. And that’s all. But with us, in fact we do our research for every building into different materials, and different schemes, that we think are most suitable for the location, both for the purpose and context of the building, or for the idea that we want to express with the building.
This means an enormous amount of materials research, without any preconceived ideas of materials or colours. We research into what we think is best for the project. So we do a huge amount of research, and with the suppliers too. We study materials, we re-visualise them…sometimes we even build machines to enable these materials to be visualised.
We always try to do walls that are not smooth, that have a structure. When we enter a room, we want to hug them, as we wonder “what is it?”.
It’s something that can be very moving. Yesterday, for example, I was at the inauguration of a new building. Some people were feeling the wall, because they wanted to understand what it was. This enables them to talk, to have a relationship with this wall. It’s the same thing with glass. For the MAS museum in Antwerp, we created curved glass, because glass is not perfectly transparent. Sometimes you see something diffuse, sometimes it forms an elegant wave, like a curtain. But the glass speaks. It’s not glass that says “I’m not here”, but glass that says “I’m here, I’ve got character”. We want to do buildings with character, both in terms of volumetrics and of materials. And it goes further. We work a lot with artists. Very early on in the project, we ask them to do certain parts of the building, bits of the façade, staircases, ceilings.
The relationship with the public domain is another very important aspect of our architecture. In all our projects we strive hard to establish a relationship between the building and the city: the building opens itself onto the city, and the building also includes some large public spaces.
We always try to keep the large areas of the building accessible without the need for a key or a badge, or any chance of being turned out. Sometimes even up to the roof. It’s a little easier with a public building, but we try hard to also do it with office buildings. And I think that this inter-connection between the building and the city, the public space, is very important. It’s what brings about quality of life, and so it’s this that we absolutely need. We really need to stop planting these bizarrely shaped glass blocks on the pavements.


Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Warning: Undefined variable $deps in /home/clients/22ef348af6a0254fcd5933bb94f8af06/web/wp-content/plugins/google-captcha/google-captcha.php on line 765

*