GARE MARITIME, Brussels – Belgium (2/2)

The Gare Maritime was one of the largest railway stations in Europe. As part of the development of the Tour & Taxis site, Extensa hired Neutelings Riedijk Architects to design and regenerate the building as a covered town.

This vidéo is in 2 parts: watch de first part HERE

Project name: Gare Maritime
Address: Tour et Taxis. 7-11 rue Picard 7-11. 1000 Bruxelles
Assignation/Destination: office, retail, amenities

Name of client: Extensa
Name of architect: Neutelings Riedijk Architects
in association with:

Name of engineers:
– Stability Consultancy firm: Ney & Partners
– Special techniques Consultancy firm: Boydens
– EPC Consultancy firm: Bopro
– Acoustics Consultancy firm: Venac
– Healt & Safety Coordinator: Bopro
– Control Agency : Seco

Name of contractors:
– Main contractor: MGB
– Professions/trades:

Project status: in progress

Size of project: 45,000 sqm
Budget: > 100 M euros

Technical sheet of this architecture video clip
Journalist : Emma C. Dessouroux
Cameramen : Didier Minne – Geoffroy Minne / Kinodoc – Julien Stroïnovsky / Novsky Films

Editing : Emma C. Dessouroux / Cristina Dias
Direction : Emma C. Dessouroux
Production : Les Délires Productions

Translation : MDR Translations
Subtitles : Les Délires Productions

Speakers : Willem Jan Neutelings (C.E.O., Neutelings Riedijk Architects) – Steven Rosseel (Co-founder, Belgian Restaurant Association) – Johan Parmentier (C.E.O., Publicis)

Original transcription (NL)

De Gare Maritime is een van de grootste stationsgebouwen van Europa. Het was het goederenstation van Brussel. In dit gebouw kwamen de treinen binnen. Langs de grote hallen waren de grote stoomlocomotieven en aan de zijkant, via de Picardstraat kwamen de vrachtwagens binnen die de goederen kwamen ophalen en verder distribueren. Het stationsgebouw bestaat uit 7 hallen, naast elkaar. Je hebt 3 hele grote hallen, en dan 4 kleinere, samen vormt dat een gebied zo groot als 3 voetbalvelden. Het is een enorme site en het mooie is natuurlijk dat je die heel hoge bogen hebt. Dat is natuurlijk een enorm cadeau.
De Gare Maritime heeft een oude, gezellige sfeer die er nog altijd rondhangt, ook al is het deels vervallen. Maar je merkt dat er ongelooflijk veel zin in het project zit om dat terug op te bouwen, en dat de mensen eigenlijk de oude gewoontes willen omturnen naar nieuwe gewoontes en daardoor een nieuwe visie op hoe de mensen moeten samenleven, moeten samenwerken, hoe ze hun vrije tijd gaan spenderen, hoe ze dat samen gaan doen, hoe ze dat op een individuele manier gaan doen.
Het idee van een monofunctionele wijk, dat is een heel slecht idee geweest. In de vorige eeuw is dat ontwikkeld dat de mensen wonen op een plek in monotone slaapwijken en moeten werken op een andere plek in monotone kantoorwijken, die dan weer ’s avonds onaangenaam zijn. Het maken van een stad waarin alle functies door elkaar heen lopen en waar het aangenaam vertoeven is, is een van de belangrijkste uitdagingen, want als die stad goed is, als de hardware van de stad goed is, dan is de software ook beter. De sociale samenhang, de manier waarop de mensen zich aangenaam voelen. Die gemengdheid van functies is ongelooflijk belangrijk, niet alleen van functies maar ook van ruimtes. We maken hele grote ruimtes, pleinen, straten, boulevards, kleine dwarsstraatjes, privé-delen, we maken openbare delen. Dat is de essentie van een stad. Wat we proberen te maken is geen gebouw, we willen geen heel groot gebouw van 3 voetbalvelden groot met een deurtje en dan kom je binnen. Nee, het is een stad die doorgaat. We hebben ook alle openingen gemaakt, op meer dan zestien plaatsen krijgen we grote portalen, waar je door heen gaat, en we gebruiken de oude bogen, die je hier nog ziet van het oude gebouw, als entree-bogen. Dus je kan er dwars doorheen, je kan er langs doorheen, het is een doorlaatbare stad, zoals een stad eigenlijk zou moeten zijn, alleen met het voordeel dat het er nooit regent.
De vraag is om van dit oude station een levendige overdekte stad te maken. We zien het niet als een gebouw maar interpreteren het eigenlijk als een deelstad die niet in Brussel ligt maar ergens in Barcelona, omdat hier binnen in die hall altijd een mediterraan klimaat gaat heersen. Dus het fantastische is dat je en in Brussel bent, maar ook in Barcelona, omdat je hetzelfde klimaat hebt. We gaan ook heel veel planten toevoegen, 2 groene boulevards maken door de hallen heen, waar je kan wandelen, met grote bomen. We gaan het middengebied van de hall helemaal leeg laten zodat er daar nog steeds al die grote activiteiten, evenementen, exhibities kunnen plaatsvinden. En de zijhallen, die gaan we vullen met activiteiten, commerciële activiteiten, winkels, retail, showrooms, ateliers, kantoren, productie-ateliers, enz. Het idee is om eigenlijk een stedelijke mix te maken die in een overdekte omgeving staat.
Wat wij hier op de site van Tour & Taxis gaan doen is de Brussels Food Faculty installeren. Brussels Food Faculty is een instituut dat hoger onderwijs gaat aanbieden rond de voedingswereld, rond de food, waarbij we alles gaan doen maar het koken niet meer centraal staat. Het koken is de convivialiteit die er rondhangt, maar het is de studie die rond de food zeer belangrijk wordt voor de toekomst.
De ambitie van het project Gare Maritime daar bovenop is ook nog eens bijzonder groot om er de nieuwe food markets, de nieuwe experience spots wat maken, embedded, en niet alleen een site, wat Tour & Taxis vroeger was, maar een volledige buurt met bij uitbreiding de Picardbrug die er zich gaat aansluiten, met de Citroen MOMA museumsite … Je krijgt een nieuw kloppend hart in, eigenlijk, het hart van Europa. En dat vonden wij sowieso bijzonder inspirerend voor onze mensen, en vandaar dat wij eigenlijk ook onmiddellijk hebben toegehapt op het project Gare Maritime.

French translations

La Gare Maritime est un des plus grands bâtiments ferroviaires d’Europe. C’était la gare de marchandises de Bruxelles. Les trains à vapeur arrivaient le long des grands halls. Du côté, via la rue Picard, arrivaient les camions qui venaient charger les marchandises pour les distribuer plus loin. Le bâtiment se compose de 7 halls placés les uns à côté des autres, 3 grands et 4 plus petits. Ensemble, c’est un site énorme qui fait la taille de 3 terrains de football. Ce site est énorme et ces grandes arcades sont naturellement un fabuleux cadeau.
Même si la Gare Maritime est partiellement délabrée, il y règne toujours une agréable ambiance du temps jadis. Nous constatons qu’il y a une incroyable envie de recréer l’ambiance, de transformer les anciennes habitudes en nouvelles habitudes. Il y a une nouvelle vision de comment les gens doivent cohabiter, collaborer, passer leur temps libre. De comment ils vont le faire ensemble, ou de manière individuelle.
L’idée de quartiers monofonctionnels a été une très mauvaise idée. Au siècle passé, les gens devaient vivre à un endroit, dans des quartiers-dortoirs monotones, et travailler à un autre endroit, dans des quartiers de bureaux monotones qui deviennent peu engageants une fois le soir venu. Un des principaux défis consiste à créer une ville où toutes les fonctions se recoupent, où il fait bon vivre. Car si le hardware de la ville est bon, le software le sera aussi. Il faut une cohésion sociale, il faut que les gens se sentent bien. Cette mixité de fonctions et d’espaces est extrêmement importante. Nous créons de très grands espaces, des places, des rues, des boulevards, des petites rues de traverse, des parties privées, des parties publiques… C’est justement l’essence d’une ville. Nous n’essayons pas de faire simplement un énorme bâtiment grand comme 3 terrains de football, avec une petite porte pour y entrer. Nous voulons faire quelque chose qui est un prolongement de la ville. Nous avons pratiqué des ouvertures : à plus de seize endroits, nous avons créé de grands portiques par lesquels on peut passer. Nous exploitons aussi les vieilles arcades que vous voyez encore ici, comme entrées. On peut passer dans un sens, dans l’autre. C’est une ville perméable, comme une ville doit l’être, avec l’avantage qu’ici il ne pleut jamais.
La demande était de faire de cette ancienne gare une ville couverte vivante. Nous ne voyons pas cet endroit comme un bâtiment, mais l’interprétons plutôt comme un quartier qui ne se trouve pas à Bruxelles mais quelque part à Barcelone, parce qu’il règnera toujours un climat un peu méditerranéen ici à l’intérieur. Ce qui est fantastique, c’est qu’on est à Bruxelles tout en ayant le climat de Barcelone. Nous allons aussi ajouter beaucoup de plantes, créer 2 grandes allées vertes qui traversent les halls, où on peut se promener, avec des arbres. Nous allons laisser le centre du hall entièrement vide pour qu’il puisse toujours accueillir de grands événements, des activités, des expositions. Et nous allons installer dans les halls latéraux des activités commerciales, des magasins, du détail, des showrooms, des ateliers, des bureaux, des espaces de production, etc. L’idée est en fait de créer un mix urbain dans un environnement couvert.
Nous allons installer ici sur le site de Tour & Taxis, la Brussels Food Faculty. Il s’agit d’un institut qui proposera un enseignement supérieur autour de la nourriture, où on fera tout mais dont le point central ne sera plus la cuisine elle-même. Cuisiner, c’est la convivialité, mais ici c’est l’étude de tout ce qui tourne autour de la nourriture qui est très important pour l’avenir.
Une autre grande ambition du projet Gare Maritime est d’en faire un nouveau food market, un nouveau lieu d’expérience. Quelque chose d’intégré, pas simplement dans un site, comme c’était le cas précédemment de Tour & Taxis, mais dans tout un quartier qui sera encore étendu avec la passerelle Picard, avec le futur musée MoMa dans l’ex-garage Citroën… Ce sera comme un nouveau cœur dans le cœur de l’Europe. Nous avons trouvé cela particulièrement inspirant et c’est la raison pour laquelle nous avons saisi ce projet Gare Maritime des deux mains.

English subtitles

The Gare Maritime is one of the largest railway buildings in Europe. It was the goods station serving Brussels. Steam trains used to arrive alongside the great halls. On one side, coming from the Rue Picard, lorries would arrive, to load up goods for delivery further afield. The building consists of seven halls, one next to the other, three large and four small. All in all it’s an enormous site, with the area of three football pitches. And these grand arcades are of course a fabulous gift.
Even though the Gare Maritime is partially dilapidated, it continues to be pervaded with a pleasant atmosphere of times gone by. We see an incredible desire to recreate this atmosphere, to change the old ways into new ways. There is a new vision of how people should live together, cooperate, and spend their free time. Of whether they are going to do it together, or individually.
The idea of monofunctional areas was a very bad one. In the last century, people were supposed to live in one place, in monotonous dormitory towns, and work in another, in monotonous business districts, that became rather unappealing as soon as evening fell. One of the main challenges is to create a city where all its functions overlap, and where life is good. Because if the city’s hardware is good, the software will be too. You need social cohesion, and for people to feel good. This mixing-up of functions and areas is extremely important. We create very large spaces, squares, streets, avenues, side-streets, private areas and public areas…that is precisely the essence of a city. We don’t try to just do a huge building as big as three football pitches, with a little door to get in. We want to do something that is an extension of the city. We put in some openings – in more than sixteen places we created large archways that people can pass through. We are also using the old arcades, that you still see here, as entrances. You can go in one direction or the other. It’s a porous city, as a city should be, with the advantage that in here it never rains.
The commission was to turn this old station into a covered, living city. We don’t see this place as a building, but more as a kind of neighbourhood that isn’t found in Brussels, but which might be somewhere in Barcelona, because there will always be a slightly Mediterranean climate here inside. We’re also going to put in a lot of plants, create two big green aisles traversing the halls, where you can stroll, through the trees. We’re going to leave the centre of the hall completely empty, so that it can always be used for big events, activities, exhibitions. And in the halls on the sides we’re going to put in commercial activities, shops, retail outlets, showrooms, workshops, offices, production space etc. The idea really is to create an urban mix in a covered environment.
On the Tour & Taxis site here we’re going to install the Brussels Food Faculty. This is an institute that will offer high level training on food, where they’ll do all sorts of cooking but where the main point won’t be the cooking itself. Cooking is all about friendliness, but here it will be about the study of everything to do with food, which is very important for the future.
One other big ambition of the Gare Maritime project is to set up a new food market, a place for different experiences. Something integrated, not just occupying a site, as was the previous case with Tour and Taxis, but part of an entire neighbourhood that will be extended outwards with the Picard walkway, the future Museum of Modern Art in the old Citroën garage – it will be like giving a new heart to the heart of Europe. We found this idea particularly inspiring, and it’s the reason why we grabbed this Gare Maritime project with both hands.


Commentaires

Une réponse à “GARE MARITIME, Brussels – Belgium (2/2)”

  1. […] This vidéo is in 2 parts: watch de second part HERE […]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Warning: Undefined variable $deps in /home/clients/22ef348af6a0254fcd5933bb94f8af06/web/wp-content/plugins/google-captcha/google-captcha.php on line 765

*